SVÁMÍ VISHWABALADHARANANDA

SWAMI VISHWABALADHARANANDAOM CHANTING

ÓM je prapůvodní, prvotní vibrace, základ všech zvuků a vibrací, zdroj celého Stvoření, tak jak ho známe.

OM Chanting je již tisíce let stará skupinová duchovní harmonizační technika, která využívá kosmické vibrace ÓM pro harmonizaci lidí i samotné Země. Pomáhá opět vnést rovnováhu a harmonii do nás samotných, našich rodin, společnosti i životního prostředí. Čím více lidí se připojí do OM Chantingových skupin po celé Zemi, tím více harmonizující a duchovní energie ÓM přirozeně vstoupí do našich životů. Tímto způsobem transformujeme nejen sami sebe, ale činíme velkou službu celému světu.
OM Chanting má schopnost harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Po tisíce let nebyla tato duchovní technika pro lidi přístupná. Nyní vcházíme do nové doby, ve které stále více a více lidí probouzí svůj vnitřní potenciál. Tato technika byla opět přivedena, aby tuto transformaci usnadnila.

Původ

OM Chanting pochází z dávných dob, v nichž bylo ještě lidstvo spojeno vyšším vědomím s vesmírem a lidé žili více v harmonii. Rišiové, staří mudrci a autoři védských posvátných knih, v té době používali výkonné prapůvodní vibrace ÓM k léčení svých bližních a ke znovunastolení rovnováhy v lidech a přírodě. Takto se dělo už dlouho předtím, než byla objevena ajurvéda (Ayurveda).
Mahávatár Babají, nadčasový jogín známý Západnímu světu ponejvíce skrze proslulou knihu Autobiografie Jogína od Paramahansy Yoganandy, přivádí OM Chanting do naší doby prostřednictvím Paramahamsy Vishwanandy. V současném stupni vývoje lidstva přináší Mahávatár Babaji duchovně hledajícím transformační systém meditace nazývaný Atma Kriya Yogu. OM Chanting je součástí tohoto velmi účinného a výkonného systému. Zatímco Atma Kriya Yoga je prováděna individuálně, OM Chanting je skupinová technika přinášející transformaci a harmonizaci všem lidem na světě.


„Duchovní srdce spočívá v očekávání sjednocení mentálního, fyzického a pravého JÁ a v zažehnutí plamene Božské lásky přebývající uvnitř. Ó člověče, probuď svůj potenciál, staň se jogínem, vyzařuj světlo Božské lásky, kterým skutečně jsi. Buď svobodný. Skupiny OM Chantingu se účastní na sjednocení společenství a dláždí důvěryhodnou stezku k lásce, míru, zdraví a štěstí pro budoucnost celého lidstva.“
- Mahávatár Babaji
„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.“
- Jan 1.1

Jak OM Chanting funguje

Kosmický prazvuk ÓM v nás upravuje všechny vibrace, které nejsou v harmonii s vibrací ÓM. Uvolňují se emoce, myšlenky a negativní energie, čímž dochází k uzdravování a nastavení rovnováhy. Vše negativní je nabízeno Bohu, přeměněno na pozitivní a to se navrací lidem zpět. Tento proces působí na všechny úrovně lidské bytosti: fyzickou, emocionální, duševní i duchovní. Pokud skupina zpívá ÓM, dochází k zesilování a rozšiřování harmonizační síly. Aura se přeměňuje na čisté světlo. Negativita, která zakrývá naše opravdové Já, je dočasně přemožena Boží milostí, což je velký dar. OM Chanting nejenže harmonizuje a uvádí do rovnováhy lidi uvnitř skupiny, ale rovněž lidi, zvířata, domy i přírodu v sousedství naplňuje Světlem.

Během OM Chantingu se spojují jednotlivé aury účastníků do kruhu a vytváří se vyšší kolektivní vědomí. Nad zúčastněné lidi sestoupí čisté Světlo, čisté vesmírné vědomí. Někteří citliví lidé ho mohou dokonce vidět. Jeho barvy jsou vzájemně se prolínající barvy zlatá, modrá a bílá. Bílá představuje čistotu, zlatá a modrá aspekty Světla. Mezi tímto vesmírným vědomím a individuálními účastníky je formován kanál, ve kterém vstupují ÓM vibrace do skupiny i jejího okolí. Dochází tím k uvolňování a čistění různých energií - např. strachy, napětí, pýcha. Tímto způsobem probíhá samovolná harmonizace. Při tomto procesu dochází také k očišťování a rozpouštění negativní karmy.

Harmonizační energie může být sesílána do různých míst a různých situací. Může být směrována tak, že pomáhá těm lidem, kteří se sezení neúčastní, nebo se ani z různých důvodů účastnit nemohou či nechtějí. Lidem, kteří měli v minulosti velmi závažné psychické nemoci, není doporučováno zúčastnit se OM Chantingu přímo. Těmto lidem může být pomoženo na dálku, postačí vložit jméno či fotografii dotyčné osoby doprostřed kruhu. Světlo můžeme posílat dokonce i zemřelým lidem, kterým tímto pomůžeme na Cestě, neboť každá bytost, každá duše pokračuje na Cestě i po smrti, po odložení fyzického těla a mysli.
Nejlepších výsledků je dosahováno při pravidelných sezeních.
Aby se člověk mohl zůčastnit OM Chantingu, nemusí náležet k žádnému náboženství ani duchovní cestě. Nutné je pouze být schopen zpívat ÓM po určitou dobu v rámci speciálně uspořádané skupiny lidí. Nejbližší termíny OM Chantingu naleznete v sekci kalendář.

Existuje několik formálních pravidel pro účast na OM Chantingu:

Na sezení je nutné se registrovat, neboť počet míst je omezen. Pokud se dostaví nepřihlášení zájemci, mohou se účastnit pouze v případě, že to kapacita prostor dovolí. Přijďte, prosím včas. Po zahájení zpívání mantry ÓM už není možno se přidat. Během zpívání ÓM už nesmí nikdo kruh opustit.

Důležité upozornění

OM CHANTING MŮŽE VÉST POUZE OSOBA, KTERÁ K TOMU DOSTALA PŘÍMÉ POŽEHNÁNÍ OD MAHÁVATÁRA BABAJIHO, PARAMAHAMSY ŠRÍ SVÁMÍHO VISHWANANDY, SVÁMÍHO VISHWABALADHARANANDY nebo jiné osoby v rámci Bhakti Margy, která je oprávněna toto požehnání udílet! Pokud by OM Chanting vedla osoba, jež k němu nedostala toto požehnání, vystavuje nejen sebe ale i další účastníky sezení značnému riziku a nebezpečí. Při takovémto sezení by nesestupovalo Světlo a docházelo by pouze ke vzájemnému mísení energií, což je velmi nebezpečné.

Respektujte a uposlechněte, prosím, příkazy a doporučení koordinátora Om Chanting skupiny. Koordinátorům se dostává pravidelného požehnání od Mahávatára Babajiho a Paramahamsy Vishwanandy, dále jsou pravidelně instruováni, proškolováni a očišťováni.

OM Chanting je zdarma

Světlo a léčení je samozřejmě zdarma. Je to dar Mahávatára Babajiho lidstvu. Dary, které pokryjí náklady na OM Chanting sezení (pronájem prostor, dopravu koordinátora, atd.) jsou vítány. Na mnohých místech by bez Vaší pomoci nebylo možné sezení OM Chanting pořádat.

Chcete vést OM Chanting?

Podrobné informace najdete na www.omchanting.org nebo kontaktujte místního koordinátora OM Chanting skupiny.

Otázky a odpovědi

O: Co je to ÓM?

ÓM je silně transcendentální, silná transformační síla, prazvuk, který označuje všeobjímající Já, kosmické a transkosmické vědomí. Každý okamžik, v každé buňce a atomu zní ÓM, vibruje a oživuje. ÓM nabíjí energií, udržuje a naplňuje vesmír. Jediná slabika ÓM je nezničitelná, absolutní. ÓM je očišťující a ozdravující. Zpívání mantry ÓM má proto obrovský význam. Je to prvotní a nejsilnější mantra.

O: Jaké z nemocí léčí OM Chanting?

ÓM Chanting léčí bytost na všech úrovních, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Není tedy nemoc, kterou by Bůh nemohl vyléčit. Záleží však i na Vašem postoji.

O: Je OM Chanting milost?

O tom nemůže být pochyb. Je to velká božská milost a požehnání, která přeměňuje temnotu na Světlo. Je to dar lidstvu a této Zemi. Tento dar pro lidstvo a Zemi přináší Mahávatár Babaji společně s Paramahamsou Vishwanandou.

O: Můžeme při OM Chantingu něco cítit?

Není důležité něco cítit, důležitá je vaše upřímnost. Mnozí prožívají různé stavy. Účastníci mohou slyšet tajemné zvuky: slavíky, cvrčky, činely, manjiry, mušle, vinu nebo loutnu, trumpetu nebo zvuk bouře. Přesto nic neočekávejte, nepodmiňujte si něco slyšet, či něco cítit. Pro ten dar, co dostáváte, to není důležité. Buďte uvolnění, trpěliví, nezaujatí předsudky.

O: Je pravdou, že při OM Chantingu se také očišťuje karma zůčastněných osob?

Ano, při tomto procesu probíhá očišťování a také samotné rozpouštění negativní karmy.

O: Pokud jsem ve středu, musím zpívat ÓM?

Ano, pokud vám to zdravotní stav dovolí.

O: Na konci sezení, když si mneme ruce, můžeme je položit na jiné osoby, abychom je léčili?

Ne, tato část OM Chantingu je věnovaná speciálně vám.

O: Pokud sedíme v kruhu, musíme se dotýkat jiných lidí, když sedíme zády k sobě?

Ne.

O: Mohou přijít na OM Chanting i vážně nemocní a ti, kteří nedokážou v klidu sedět?

Ano, pokud mohou přijít osobně, nebo v doprovodu druhých. Vážně nemocní mohou ležet uprostřed kruhu. V jiných případech můžete přinést fotografii osoby, která potřebuje pomoci a skrze zpívání ÓM dostane tato osoba požehnání.

O: Jaká je optimální délka OM Chantingu?

45 - 60 min

O: Můžete dělat OM Chanting pod širým nebem?

Samozřejmě. OM Chanting je možné dělat vskutku kdekoliv. Existují např. i místa, která mají bohužel značný náboj negativní energie. I na těchto místech je OM Chanting zcela bezpečný. Při sezení sestupuje obrovské množství Světla a dochází dokonce k čištění těchto míst.

O: Musí každý zpívat své OM ve stejné výšce jako jiní?

Ne, zpívejte tak, jak je to pro vás pohodlné.

O: Mohou se zpívání zúčastnit i děti?

Ano, pokud jsou schopni zpívat ÓM.

O: Často se cítím jako bych meditoval při zpívání OM Chantingu, mohu?

Prosím, při OM Chantingu nemeditujte. Je to harmonizační technika, ne meditace. Pokud někdo začne meditovat a přestane zpívat ÓM, harmonizační energie pro druhé výrazně klesne.

***
„Květy budoucnosti, jako věčná růže, rozkovetou v souladu s celosvětovou harmonií. Stejně rozkvete člověk, jako růže v srdeční oblasti, kde rezonuje zvuk ÓM, tvořivá síla. Ať kruhy ÓM Paramahamsy Vishwanandy vyzařují zvuk ÓM do energetické sítě Země a pomáhají tak vytvořit harmonii v současné době.“
- Mahávatár Babaji

Aktuální termíny kurzů a zasvěcení do OM Chantingu se Svámím Vishwabaladharanandou naleznete zde.

Více informací o technice Atma Kriya Yoga na omchanting.org/cs